DeM n°147 – POLITIEK NUMMER

1525029_674152005968319_1157122912_n


VOORWOORD

 

‘Wat jaag jij weer langs ons heen? Blijf toch staan, Woyzeck. Jij rent door de wereld als een open scheermes. Wij snijden ons aan jou.’ Met wat goede wil kan je een politiekliterair programma afleiden uit de woorden die de Hauptmann in Georg Büchners Woyzeck (1837) het gelijknamige hoofdpersonage achternaroept. ‘Als een scheermes door de wereld lopen’ – het zou het artistieke credo van de auteur zelf geweest kunnen zijn. Georg Büchner (1813-1837) is in ieder geval een dankbare figuur om een themanummer over literatuur, politiek en engagement mee in te leiden. Büchner (wiens 200ste geboortejaar in België en Nederland tamelijk onopgemerkt voorbijging) was politiek actief, verrichtte pionierswerk op het vlak van mensenrechten en schreef een betrekkelijk klein oeuvre bij elkaar (drie toneelstukken, een onafgewerkte novelle en een politiek pamflet) alvorens hij in 1837 op amper 23-jarige leeftijd aan tyfus overleed. Meer nog dan andere auteurs die sterk met maatschappelijke betrokkenheid geassocieerd worden, is Büchner een politieke schrijver. Hij was de revolutionair die literatuur schreef en de schrijver die op de barricaden stond. Büchner verkeerde in staat van oorlog met zijn onder sociale hoogspanning staande omgeving en reageerde hierop buitengewoon creatief en origineel. Hij groeide op in een tijd waarin armoede geen uitzondering, maar regel was. Zijn revolutionaire, door de radicale vleugel van de Franse Revolutie gevoede engagement vertaalde zich in een toen zelden gezien verzet tegen maatschappelijke én literaire regels. Büchners politieke betrokkenheid was een strijd voor een rechtvaardigere samenleving, zijn oeuvre een zoektocht naar een vorm die aan zijn verontwaardiging over zoveel onrecht het best gestalte gaf – een vorm waarmee men in de negentiende eeuw overigens geen raad wist. In de loden jaren zeventig van de vorige eeuw was het bon ton om Büchner in verband te brengen met de Rote Armee Fraktion. Mocht hij anderhalve eeuw later geleefd hebben, dan zou hij, zo beweerden onder anderen Erich Fried en Thomas Brasch, schouder aan schouder met Baader, Meinhoff, Ensslin en Raspe de kapitalistische vijand bekampen en het vuur aan de lont steken.

 

Hoe dan ook, van het revolutionaire vuur van Büchner blijft op het eerste gezicht in onze eenentwintigste-eeuwse letteren maar weinig over. Ann De Craemer vat het verderop in deze DEM als volgt samen: ‘Men zegt dat in de literatuur niets moet. Dat literatuur een speelplaats is met een grillige plattegrond waarop de mooiste bouwwerken verrijzen wanneer de absolute vrijheid er meanderend haar weg kan zoeken. Men zegt dat aan literatuur geen eisen mogen worden gesteld, en dat voor de edele kunst der schrijverij slechts één wet geldt: alles mag; niets moet.’ 

 

Wij volgden bij het samenstellen van dit nummer over literatuur, politiek en engagement twee sporen. Ten eerste kozen we als uitgangspunt de beroemde regels uit Bertolt Brechts gedicht ‘An die Nachgeborenen’: ‘Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst!’ (‘Wat zijn dat voor tijden, waarin / Een gesprek over bomen haast een misdrijf is / Omdat het een zwijgen over zoveel wandaden inhoudt!’) Brecht schreef deze verzen in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen het voor hem duidelijk werd dat het Derde Rijk op de Tweede Wereldoorlog aanstuurde. Na Brechts dood werden ze verschillende keren voor andere doeleinden ‘gebruikt’, onder andere om het regime in de toenmalige DDR te bekritiseren. Belangrijk is dat deze versregels het onderscheid tussen twee literatuuropvattingen op scherp stellen en dat Brecht (die, overigens, enkele uitstekende gedichten over bomen geschreven heeft) aanvoelt dat de ‘finstere Zeiten’ waarvan sprake is in zijn gedicht, de kunstenaar dwingen om positie te kiezen. Wij als redactie denken dat wij – en, toegegeven, nu gaan we misschien iets te kort door de bocht – ook in zulke tijden leven en dat zelfs de meest wereldvreemde estheet zich niet kan (blijven) afsluiten van wat er rondom hem gebeurt. Wij vroegen aan een tiental auteurs om – met Brechts versregels in het achterhoofd – iets te schrijven over ‘literatuur en engagement’. Thema en vorm mochten ze zelf kiezen. Meer dan de helft van de auteurs ging voor een beschouwende tekst. Jeroen Theunissen schreef een essay over Julio Cortázar, Peter Venmans over de romans van Ayn Rand en Ann De Craemer over literatuur, engagement en sociale media. Didi de Paris vertrok bij zijn bespiegeling over literatuur en betrokkenheid vanuit zijn vriendschap met Elvis Peeters, terwijl Celia Ledoux – heerlijk tegendraads – bekent dat ze in het diepst van haar gedachten ‘over crèmes en kaviaarrecepties schrijft’. Marc Legendre voert in zijn graphic story ‘De stem van het volk’ een welbespraakte amateur-recensent op. Thomas Blommaert schreef een reportage over de ‘mannen van de vuilkar’ en hun strijd tegen de privatisering van hun dienst. Anne Provoost reisde naar Armenië en raakte er in gesprek met een ‘welopgevoede man’. In haar zoektocht naar het meest geschikte middel om aan haar verontwaardiging over zijn uitspraken vorm te geven, kwam ze uit bij ‘Stuk’, een dialoog gebaseerd op gesprekken die werkelijk hebben plaatsgevonden maar verdicht werden tot een kort stuk theater. Peter Mangel Schots schreef een lang gedicht over Rachel Corrie, een Amerikaanse activiste die op 23-jarige leeftijd in Gaza overhoop werd gereden door een gepantserde bulldozer van het Israëlische leger. Zijn tekst wordt geïllustreerd door fragmenten uit de dagboeken en e-mails van Corrie. 

 

Het tweede spoor dat we volgden leidde naar het verleden, toen de band tussen literatuur en engagement iets vanzelfsprekender was dan tegenwoordig. Cyrille Offermans schreef een essay over ‘de lotgevallen van het ander proza’ in de jaren zestig. Max Moragie haalde het werk van de vergeten auteur Enno Develing van onder het stof. Ludovik Manivelle schreef een tekst over idealisme en betrokkenheid ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Greet Bauweleers ging op zoek naar politiek niet-correcte beelden in het Middelheimmuseum. De foto’s bij Bauweleers’ bijdrage zijn van Lin François. Verder nog poëzie van Hans Magnus Enzensberger en Horst Bienek in een vertaling van A.G. Christiaens, een kort verhaal van de Armeense schrijver Hratsja Saribekjan (gevolgd door een nawoord over de Armeense genocide door vertaalster Anna Maria Mattaar) en werk van Leen Pil. Als uitsmijter krijgt u nog een selectie uit de in De Morgen gepubliceerde Achterafgedichten van Ruth Lasters, Delphine Lecompte, Max Temmerman, Maarten Inghels en Michaël Vandebril. In dit als een politiek pamflet vormgegeven nummer (met o.a. vier verschillende, gestencilde covers) staan gevraagde en ongevraagde inzendingen – zonder enig ‘hiërarchisch’ onderscheid – door elkaar. 

 

Over literatuur, politiek en engagement werd al eindeloos gepubliceerd. Haast elke schrijver heeft wat dit betreft zo zijn eigen ideeën. De kans is dan ook niet onbestaande dat een themanummer hierover inhoudelijk naar alle kanten uitwaaiert. De nieuwe DEM is niet anders. Toch is er misschien één ding dat alle auteurs in deze DEM met elkaar verbindt. Om het met de woorden van Rainer Werner Fassbinder, beeldenstormer en onversneden Büchneriaan, te zeggen: ‘Man muss zumindest versuchen zu beschreiben, was man nicht verändern kann.’ Je moet tenminste proberen te beschrijven wat je niet kan veranderen. 

 

Wij wensen u een geëngageerd 2014! 

De redactie.

 

1521971_674929942557192_1658588652_n

 

INHOUD

 

Peter Venmans   –  Ayn Rand of het einde van de politiek.

Jeroen Theunissen   –  Raad van de oppercronopio.

Anne Provoost   –  Stuk.

Thomas Blommaert    –  De mannen van de vuilkar.

Cyrille Offermans   –  Wat er op het spel staat Over de lotgevallen van het ‘ander proza’, in vogelvlucht.

Max Moragie   –  Streven naar de opperste waarachtigheid. Enno Develing en het einde van de roman.

Ann De Craemer   –  Literair engagement 2.0

Celia Ledoux   –  In het diepst mijner gedachten schrijf ik over crèmes en kaviaarrecepties.

Greet Bauweleers   –  Niet politiek correct: gecontesteerd koloniaal erfgoed en een lege sokkel.

Peter Mangel Schots   –  Rachel.

Ludovik Manivelle   –  Grooter dan een dichter ooit kan zijn.

Didi de Paris   –  Elvis & ik.

H.M. Enzensberger   –  Blindelings.

Horst Bienek   –  Richtlijnen voor krantenlezers.

Leen Pil   –  Gedichten.

Hratsja Saribekjan   –  Geef de blinde wat de blinde toekomt.

Achterafgedichten   –  Delphine Lecompte, Michaël Vandebril, Ruth LastersMax Temmerman & Maarten Inghels

Marc Legendre   –  Stem van het volk.

 

 

DeM n°147 verschijnt eind januari 2014.

 

DeM n°146: MYTHOLOGIE

VOORWOORD

Deus ex machina is het ergste wat onze westerse cultuur ooit overkomen is. Zo ongeveer dacht Nietzsche over het veelvuldige gebruik van deze theatertechniek in de tragedies van Euripides. De handlanger van Socrates en Plato liet op het einde van zijn toneelstukken een god via een touw op de scène neerdalen om de uitzichtloze situatie waarin zijn personages verzeild waren geraakt op te lossen. De “god uit de machine” was symptomatisch voor de socratische, rationele cultuur die het toenmalige Athene infecteerde. De deus ex machina is, zo stelt Nietzsche in Die Geburt der Tragödie, in de plaats gekomen van de metafysische troost en heeft de geest van de muziek definitief uit het Griekse theater verdreven. Nietzsche: “De held is een gladiator geworden die men, nadat hij duchtig afgebeuld en met wonden overdekt was, af en toe de vrijheid schonk”. De filosoof met de hamer is snoeihard: deus ex machina heeft niet alleen de Griekse tragedie kapotgemaakt, maar ook de doodsteek toegediend aan de mythe en het mythische denken.

Los van Nietzsches uiterst negatieve beoordeling van deus ex machina, wordt deze techniek ook in de literatuur overwegend als “te vermijden” beschouwd. Aristoteles schreef in zijn Poëtica al dat verhalen zich in de eerste plaats vanuit zichzelf moesten ontwikkelen, zonder ultieme, goddelijke ingreep. Shakespeares “mindere” stukken (As you like it, Cymbeline, Pericles) eindigen met een deus ex machina. De micro-organismen in HG Wells’ War of the Worlds, de adelaars die Frodo en Samwise helpen ontsnappen in het laatste deel van Lord of the Rings en de tyrannosaurus rex in Jurassic Park zijn niet bepaald de creatiefste oplossingen om de boel weer in orde te brengen. Dan toch maar Monte Pythons The Life of Brian, waarin de tijdgenoot van Jezus Christus door Romeinse soldaten achtervolgd wordt, een toren beklimt, naar beneden dondert en bij wonder gered wordt door een ruimteschip bemand met eenogige, buitenaardse wezens. Wat volgt, is anderhalve minuut Star Wars op z’n Monte Pythons, een spectaculaire crash en Brian die als enige overlevende doodleuk opnieuw het verhaal binnenwandelt.

Terzake. Wij – van DEM – gaan met dit nummer de mythologische toer op. Het is de bedoeling na te gaan in hoeverre mythologische thema’s en motieven in de hedendaagse literatuur en cultuur actueel zijn. In tijden waarin het antieke en Bijbelse, mythologische referentiekader met een angstaanjagende snelheid afbrokkelt (met dank, overigens, aan ons uitstekende onderwijs), lijken de oude goden het te moeten afleggen tegen pakweg Harry Potter, Sméagol en de vampieren van Twilight. De goden hebben misschien andere namen gekregen, maar de mythe zelf is springlevend. Het resultaat is deze gevarieerde en uiteraard onvolledige verzameling teksten. In het inleidende essay gaat Michiel Kroese op zoek naar het verband tussen mythologische verhalen enerzijds en de filosofie, psychologie, literatuur en het postmodernisme anderzijds. Hans Achterhuis stelt een alternatieve, op het gedachtegoed van René Girard geïnspireerde lezing van mythen voor. In ‘Zwarte Zonnen’ beschrijft Wim Michiel het misbruik van Germaanse mythen door extreemrechts. Jan Roelans analyseert Paul Celans hermetische gedicht ‘Port Bou – deutsch?’ en focust op Celans “neen” tegen ideologie en mythe. Jef Ector toont aan hoe Christa Wolf en Ismaïl Kadare klassieke mythen gebruikten om kritiek te geven op de communistische samenleving waarvan zij deel uitmaakten. Roel Daenen schreef een essay over strips en mythologie, Jan M. Meier over mythen in de hedendaagse wetenschap en Stefan Lauwers wijdt ons in in de wonderlijke en obscure wereld van de viking metal. Verder mythologisch geïnspireerde poëzie en proza van Moschos van Syracuse/Paul Claes, Greta Seghers, Johan de Boose, Jan van Aken, Durs Grünbein en Christoph Ransmayr. De foto’s zijn van Yoeri Hostie en Andy Huysmans (die laatste in samenwerking met Sara Dykmans), aangevuld met negentiende-eeuwse portretten van de première van Wagners Ring der Nibelungen in Bayreuth (1876). De foto’s van Andy Huysmans en Sara Dykmans vindt u als bijlage op postkaartformaat. Als toemaatje krijgt u in het niet-focusgedeelte gedichten van Francis Cromphout en Jan Geerts en het prozadebuut van Liorah Hoek. In de rubriek KIJK vindt u een interview van Anneleen De Coux met Xavier Roelens.

De mythe heeft geen deus ex machina nodig. De mythe moet niet aan het infuus. Er worden tegenwoordig wel minder teksten geschreven die uitdrukkelijk gebaseerd zijn op klassieke mythen, maar de oude verhalen leven voort in een andere vorm. De mythe verandert voortdurend, de kern blijft. Laat dit nu juist een van de hoofdthema’s zijn van Ovidius’ Metamorfosen, waarin de Romeinse dichter bestaande mythen over gedaantewisselingen op zijn eigen, virtuoze manier heeft gerecycleerd. Een themanummer over mythologie behoeft een invocatio. Bij wie anders dan Ovidius kan Deus te leen gaan om de hulp van de goden af te smeken? “Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd. Goden, leen mijn werk uw adem, want ook u deed mee aan die veranderingen. Leidt ononderbroken mijn lied vanaf het eerste werelduur tot aan mijn tijd.”

Vastheid en verandering: de volgende DEM wordt een “politiek” nummer.

DeM n°146 verschijnt eind oktober 2013.

 

1380670_644614872255366_71257548_n

Deus ex Machina stuurt vijf literaire nieuwkomers naar het Eilandfestival

Op zaterdag 28 en zondag 29 september gaat in Antwerpen de eerste editie van het Eilandfestival van start. Behoud de Begeerte staat in voor het literaire programma. Deus ex Machina vaardigt 5 nieuwkomers in de letteren af die in de pocket Deus de Poche werden gepubliceerd: Jeroen BooneAstrid HaerensAnnelie DavidMathijs Tratsaert en Tom MarienStijn Van de Voorde (VRT) interviewt hen en allen lezen ze hun bijdrage voor die ze schreven voor Deus ex Machina.
 
‘Deus de Poche’, de pocket van Deus ex Machina is tezamen met de ‘Date ex Machina’-krant verkrijgbaar in uw boekhandel. De Groene Waterman verzorgt tijdens het festival een pop-up boekhandel waar Deus ex Machina ook verkrijgbaar zal zijn.
 
PRAKTISCH
‘Deus de Poche’ op Eilandfestival, zondag 29 september, 17u in het Felixpakhuis
 
 
 
Deus de Poche
Deus de Poche
Tom Marien
Tom Marien
Astrid Haerens
Astrid Haerens
Jeroen Boone
Jeroen Boone
Mathijs Tratsaert
Mathijs Tratsaert
Annelie David
Annelie David
Eilandfestival
Eilandfestival

Date ex Machina Happening @ DE Studio !

Om de ware aard van online vriendschap te leren kennen, lanceerde Deus Ex Machina een oproep om af te spreken met een Facebookvriend die je nog nooit in werkelijkheid had ontmoet. De daters postten hun belevenissen op de Facebookgroep Date Ex Machina. Tussen maart en mei 2013 werden meer dan 50 verslagen gepost. De beste teksten worden gepubliceerd in de Date Ex Machina-krant die op 26 september 2013 om 20u live in DE Studio wordt voorgesteld.

Literaire daters Maarten van der Graaff, David Troch, Maartje Smits en Gregory De Vleeschouwer dragen hun teksten voor. Swoon en Judith Dekker tonen hun ontmoeting in een videopoem. Chloë & The Lonesome Cowboy brengen de song die ze schreven na de ontmoeting met David Troch. Met een afterparty op de muziekjes van Dj Grag Ionita!

U bent van harte welkom op deze collectieve date, als u maar in levende lijve komt.

PRAKTISCH

Locatie:
DE Studio
Maarschalk Gerardstraat 4
2000 Antwerpen

Wanneer:
Donderdag 6 september om 20u

Toegang:
–   
5 EURO (voor de hele avond)
–    gratis voor de auteurs (en hun date) die werden gepubliceerd in de Date ex Machina-krant

Meer info op:
http://www.destudio.com/production/450/date-ex-machina
of op het facebookevenement:
https://www.facebook.com/events/462202543875767/

 

 

DeM n°145 – Date ex Machina & Deus de Poche

De nieuwe DeM ligt in de winkel!


Dit nummer bestaat uit een Deus de Poche, een handzame pocket met een selectie van de beste poëzie- en proza-inzendingen van het laatste jaar en de krant Date ex Machina, het resultaat van het tweede Facebook-experiment van DeM: virtuele vriendschap met een literaire twist.


Noteer alvast in uw agenda: Presentatie(feest) Date ex Machina: 26 september, 20u, DE Studio (Antwerpen). Zie aankondiging op onze facebookpagina voor meer info (ook mensen die geen profiel hebben op Facebook kunnen deze pagina raadplegen: klik hier)


Krant cover

De krant Date ex Machina doorbladerd

Deus de Poche

deus de poche

Lees hier het online-luik van DeM n°144: ‘Romania Extra’

Het pas verschenen nummer DeM n°144  ‘Deus ex Romania’, wat Roemeense literatuur in Nederlandse vertaling bevat, heeft zijn online-tegenpool met Vlaamse dichters in Roemeense vertaling. Dit tweede luik bestaat uit een inleiding door Jan H. Mysjkin en gedichten van Hilde Keteleer, Jan H. Mysjkin, Michaël Vandebril, Delphine Lecompte en Lies Van Gasse, vertaald door Jan H. Mysjkin in samenwerking met Linda Maria Baros, Alexandra Fenoghen en Doina Ioanid.

Klik hier en download  Romania Extra!

 

Cover - Stencil (c) Jelle Jespers
Cover – Stencil (c) Jelle Jespers

OPROEP: doe een ‘Date ex Machina’

5701_10200888595363017_632660332_n

 

Doe een ‘Date ex Machina’

 

Het literaire tijdschrift Deus ex Machina (DEM) zet facebook in om samen met u een nieuwe nummer samen te stellen. De redactie vraagt u om af te spreken met een ‘facebookvriend’ die je in werkelijkheid nog nooit ontmoet hebt. Je bent vrij te kiezen waar en wanneer je afspreekt, maar je krijgt wel een verplichte opdracht mee: schenk een lievelingsboek aan je date en maak een foto van de ontmoeting. De ‘dater ex machina’ (diegene die uitnodigt) moet voor 15 mei op een facebookgroep een literair verslag van de ontmoeting posten. Dat kan een gedicht zijn, een kortverhaal, een interview, dat maakt niet uit zolang het 1000 woorden niet overschrijdt. Je post je tekst hier, tezamen met de foto. De beste inzendingen worden geselecteerd door Lies Van Gasse, Michaël Vandebril en Jan Pollet en in een DEM-krant gepubliceerd die in juni 2013 wordt voorgesteld.

 

Facebookvriendschap

 

‘Date ex Machina’ onderzoekt wat ‘facebookvriendschap’ is en kan zijn. Een vriend is voor facebook iemand die je met een muisklik als vriend accepteert, niet een persoon die je per se in werkelijkheid hoeft te kennen of ontmoet hebben. Doordat je ‘facebookvrienden’ bent, geef je wel een zekere inzage in je virtuele leven dat zich op facebook afspeelt. ‘Date ex Machina’ daagt u uit om de persoon achter een facebookprofiel die je nooit in werkelijkheid hebt ontmoet te leren kennen. Via de facebookgroep ‘Date ex Machina’ worden deze ontmoetingen op een literaire manier gedeeld.

 

Praktisch

 

Informatie: website & facebookpagina

Facebookgroep ‘Date ex Machina’: http://www.facebook.com/groups/560116777343879

Foto (c) Andy Huysmans

 

 

Feestelijke presentatie DEM 142 ‘Le Pot Belge’ in Poëziecentrum Gent

‘Le Pot Belge’

België is een klein land
Ook wat zijn oppervlakte betreft
Het wordt elke dag kleiner steeds maar kleiner
Bezoek België voor het te laat is
België is kleiner dan je denkt

 

Paul Snoek

 
 

FEESTELIJKE PRESENTATIE van het tweetalige DEM-nummer Le Pot Belge op vrijdag 8 februari 2013 om 20u in het Poëziecentrum (Gent).

Het themanummer wil de twee grootste taalgemeenschappen in ons land de gelegenheid bieden elkaars poëzie te leren kennen. Volgende auteurs lezen voor uit eigen werk: Jan H. Mysjkin, Lies Van Gasse, Max Temmerman, Eric Brogniet, Olivier Cousin, Willem Groenewegen en Michaël Vandebril.

 

Vrije toegang met receptie (aangeboden door Poëziecentrum Gent). Gelieve te reserveren via info@deusexmachina.be

 
 

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/249029798560603/

DeM-feesteditie | Twee nieuwe nummers!

Deus ex Machina pakt uit met twee nieuwe nummers ter verpozing tussen het feestgedruis door. Het gaat om de twee laatste nummers van 2012 (november & december 2012 – 36ste jaargang) verpakt als FEESTEDITIE!

 

‘Le Pot Belge’ & ‘Libertijnennummer’

 

DeM 142: ‘Le Pot Belge’, tweetalige poëzie uit België met bijdragen van o.a. Benno Barnard, Johan de Boose, Maarten Inghels, Jan Pollet, Max Temmerman, Michaël Vandebril, Andy Fierens, Laurence Vielle, Lies Van Gasse en vele anderen.

DeM 143: ‘Libertijnennummer’, een prikkelend nummer met vrijgeestige echo’s van o.a. Don Juan, Bertold Brecht, Theo Kars en bijdragen van Lies van Gasse, Jess Degruyter, Ik Ben Maan (Maan Leo), Ilem Usar, Michiel Kroese, Wim Michiel e.a. Met prachtige polaroids van fotografe Carmen De Vos.

Beide nummers worden op 25 december 2012 verstuurd. Vanaf januari ook verkrijgbaar in deze boekhandels.

 

 

Later meer hierover, maar alvast te onthouden:

FEESTELIJKE PRESENTATIE om de vernieuwde Deus ex Machina te vieren (de redactie wordt namelijk sinds dit jaar versterkt door Michaël Vandebril & Joke Jacob en onze nieuwe vormgever Jelle Jespers) en ter voorstelling van het tweetalig DeM-nummer ‘Le Pot Belge’:

Dit alles op vrijdag 8 februari 2013 in samenwerking met het Poëziecentrum (Gent) met optredens van Jan H. Mysjkin, Max Temmerman, Olivier Cousin, Eric Brogniet, Lies Van Gasse en Michaël Vandebril.

Vrije toegang; reserveren via info@deusexmachina.be

Op zondag 23 juni 2013 doen we dit alles nog eens over in het Frans en wel in Marché de la Poësie (Namen).

 

Alvast onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

de DeM-redactie.

 

 

 

 

Deus ex Machina op de Boekenbeurs

Jonge Helden op De Boekenbeurs

 

Deus ex Machina staat 3 november 2012 op de Boekenbeurs met UITGESPROKEN, 10 dichters op vinyl. Andy Fierens, Ellen Deckwitz en Delphine Lecompte treden op met muzikanten.

Dit in het kader van ‘Jonge Helden’, een project van Boek.be met DEM-redactrice Lies Van Gasse als curator.

 

Meer info vind je hier.

DEM nr. 141 is uit: geen tijdschrift, wel een vinylplaat!

Houd je klaar voor een primeur. Het literaire tijdschrift Deus ex Machina brengt namelijk voor haar 141ste nummer een vinylplaat met 10 hedendaagse dichtersstemmen uit.

In Vlaanderen bestaat er geen traditie om schrijversstemmen te registreren en uit te brengen als cd of plaat. In Amerika of de UK zijn er verschillende labels die regelmatig spoken word projecten uitbrengen. Een opname van de authentieke dichtersstemmen legt de nadruk op de orale traditie van de poëzie. Poëzie als gesproken woord, als levende daad. Het literaire tijdschrift Deus ex Machina (DEM) legt 10 dichtersstemmen vast uit België en Nederland, dichters voor wie de belevenis van het gesproken woord essentieel is. DEM kiest om de stemmen vast te leggen op vinyl, een drager die weer helemaal terug van weggeweest is.

De elpee bevat bijdragen van Delphine Lecompte & Swoon, Stefan Hertmans (met zijn broer Peter), Ellen Deckwitz en Ingmar Heytze (als Asfaltfeeën), Didi De Paris & Knelpunt, Andy Fierens (& the Androids), Michaël Vandebril & Swoon, Serge Van Duijnhoven (met Dichters dansen niet), Reinout Verbeke (met Nevenwerking) en Maartje Smits. De samenstelling lag in handen van Michaël Vandebril (zie o.a. 5de Nacht van de Poëzie en Antwerpen Boekenstad) die sinds vorig jaar onze poëzieredactie versterkt. Jelle Jespers (zie o.a. HetToneelhuis en Zita Swoon), de nieuwe ontwerper van DEM, zorgde voor de ravissante vormgeving van de plaat.

De plaat wordt in première voorgesteld op ZuiderZinnen, 16 september 2012, met optredens van Dichters dansen niet, Delphine Lecompte & Swoon en Maartje Smits. Ook op de Boekenbeurs wordt de plaat live voorgesteld met optredens van Andy & the Androids, Asfaltfeeën en Delphine Lecompte & Swoon. De plaat is vanaf 1 oktober in de boekhandel verkrijgbaar (zie www.literairetijdschriften.org) en kost 8 EUR.

Praktisch:
DEUS EX MACHINA presenteert
UITGESPROKEN – 10 dichtersstemmen op vinyl
ZuiderZinnen, 16 september, 17u, Café Local, Waalsekaai 25, Antwerpen.
Boekenbeurs, 3 november, 14u, Antwerp Expo.

www.deusexmachina.be

Perscontact: Michaël Vandebril, michael.vandebril@telenet.be en 0495/46 15 10

Hinnikende Goden op de Gentse Feesten

Groot nieuws deze zomer: de literaire tijdschriften Deus ex Machina en Kluger Hans slaan de handen in elkaar voor een rijke namiddag vol poëzie op de Gentse Feesten. Daarvoor nodigen ze opvallende dichters-performers uit en brengen ze een selectie vertaalde gedichten uit hun archieven. Het evenement gaat door op donderdag 19 juli tussen 15 tot 17 uur in de Gentse Lakenhalle en is gratis toegankelijk.

Kluger Hans nodigt de Nederlander Maarten van der Graaff (1987) uit. Deze jonge belofte publiceerde al in verschillende literaire tijdschriften en is een belangrijke nieuwe stem in de Nederlandstalige literatuur. Hij werkt momenteel aan zijn debuutbundel. Daarnaast komt Didi De Paris. Hem de brulboei van Kessel-Lo noemen is helemaal niet te kort door de bocht. Al meer dan 30 jaar terroriseert hij de literatuur met zijn spoken-wordperformances. Vorig jaar bracht hij de bundel ‘Boks’ uit bij Uitgeverij P.

Deus Ex Machina laat Han van der Vegt, de eigenzinnige dichter, vertaler en essayist, overkomen uit Arnhem. Hij staat bekend om zijn erg levendige performance. Naast hem mag Helen White het podium betreden. Helen is Brits maar woont al jaren in Gent. Zij slaagt er als geen ander in om beeld, woord en geluid in elkaar te laten opgaan. Visuele poëzie is het die ze met een prachtige stem ten berde brengt.

Hinnikende Goden past in de poëziedriedaagse de de vzw Poemtata ondersteunt, meer info op www.poemtata.be en Facebook!